Horários

2ª feira3ª feira4ª feira5ª feira6ª feiraSábado

07:00

Localizada

07:00

Ashtanga Vinyasa Yoga

07:00

Localizada

07:00

Ashtanga Vinyasa Yoga

07:00

Localizada

07:00

08:00

Hatha Yoga

08:00

Kung Fu

08:00

Hatha Yoga

08:00

Kung Fu

08:00

Hatha Yoga

08:00

Meditação

09:00

Jiu Jitsu

09:00

09:00

Jiu Jitsu

09:00

09:00

Jiu Jitsu

09:00

Tai Chi Chuan

11:00

11:00

Lian Gong
Tai Chi Chuan

11:00

11:00

Lian Gong
Tai Chi Chuan

11:00

11:00

Kung Fu

12:00

Localizada

12:00

12:00

Localizada

12:00

12:00

Localizada

12:00

15:00

15:00

Kung Fu

15:00

15:00

Kung Fu

15:00

15:00

16:30

16:30

Hatha Yoga

16:30

16:30

Hatha Yoga

16:30

16:30

17:00

Ashtanga Vinyasa Yoga

17:00

17:00

Ashtanga Vinyasa Yoga

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

Taekwondo

17:30

17:30

Taekwondo

17:30

17:30

18:00

Kung Fu Infantil

18:00

18:00

Kung Fu Infantil

18:00

18:00

Sanda (Boxe Chinês)

18:00

18:30

18:30

Judô

18:30

18:30

Judô

18:30

18:30

19:00

Tai Chi Chuan

19:00

19:00

Tai Chi Chuan

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

Sanda (Boxe Chinês)

19:30

19:30

Sanda (Boxe Chinês)

19:30

Kung Fu

19:30

20:00

Kung Fu

20:00

20:00

Kung Fu

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

Jiu Jitsu

20:30

20:30

Jiu Jitsu

20:30

20:30